Wykład


Czym jest wykład na studiach?

Wykład jest to specyficzna metoda przekazywania wiedzy przeznaczona głównie dla dorosłych. Wykładowca prowadzi monolog naukowy, nie dyktując treści, lecz w rozbudowany sposób zgłębia temat danej dziedziny. Słuchacze wiedzę otrzymują w milczeniu, tylko niekiedy, za zgodą wykładowcy mogą zadawać pytania podczas wykładu. Przeważnie jest taka możliwość po wykładzie. Wykład to podstawowa metoda nauczania na studiach. Na uczelniach wyższych można spotkać się z różnymi rodzajami wykładów. Mogą być to wykłady okolicznościowe o charakterze jednorazowym w formie prelekcji na konferencji. Zazwyczaj są to jednak cykle wykładów z konkretnego przedmiotu prowadzone przed określonego wykładowcę dla grupy studentów.

Zaliczenie wykładu

Po zakończonym cyklu wykładów studenci przystępują do egzaminu w sesji egzaminacyjnej, który ma sprawdzić ich wiedzę nabytą podczas wykładów. Wtedy role się odwracają – studenci mówią, a wykładowca słucha. Jest możliwość przystąpienia do egzaminu w terminie zerowym jest to tak zwana “zerówka”, która odbywa się w terminie przed sesją egzaminacyjną. Następnie jest pierwszy termin. Jeśli komuś nie uda się zaliczyć w tych terminach jest drugi termin w sesji poprawkowej, a kolejne niepowodzenie wiąże się z przystąpieniem do kolejnej komisyjne poprawki.

Zdanie sesji – podbita legitymacja

Zaliczenie wykładów otwiera drogę do zaliczenia kolejnego semestru, kontynuowania i w końcu ukończenia upragnionego tytułu licencjata, inżyniera, magistra bądź nawet doktora lub profesora. Jeśli student pozytywnie zaliczy wszystkie egzaminy w nowym semestrze powinien udać się do dziekanatu w celu przyklejenie nalepki semestralnej na elektroniczną legitymację studencką, która świadczy o statusie studenta. Hologram ELS jest to potwierdzenie, które należy zawsze mieć przy sobie. Bez naklejki na legitymację dokument jest nieważny.

Nalepka 31-10-2018 już w naszej kolekcji – sprawdź!