POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Politechnika Białostocka naklejki na legitymację ELS sprzedaż kolekcjonerska

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – BIAŁYSTOK

Politechnika Białostocka to największa uczelnia o profilu technicznym na obszarze północno-wschodniej Polski, która swoją działalność rozpoczęła w 1949 roku. Obecnie na uczelni studiuje około 8,5 tysiąca studentów. Strukturę Politechniki Białostockiej stanowi 7 wydziałów: Wydział Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Zarządzania, Mechaniczny i Zamiejscowy Wydział Leśny.

OFERTA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Kształcenie na Politechnice Białostockiej realizowane jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich oraz podyplomowych. Prowadzone są też różne kursy i szkolenia dodatkowe. Politechnika bierze udział w programach wymiany studenckiej: Erasmus+, MOSTECH oraz Mobilność Studentów i Pracowników.  Uczelnia zawarła też szereg bilateralnych umów międzynarodowych z uczelniami z krajów takich jak: Chiny, Brazyli czy Japonia. Politechnika Białostocka to też bogato wyposażone zaplecze naukowe i dydaktyczno-laboratoryjne. Przy uczelni funkcjonuje m.in. Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, Studium Języków Obcych oraz Naukowe Centrum Badawczo-Rozwojowe.

REKRUTACJA NA POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ

Rekrutacja na studia na Politechnikę Białostocką szczegółowo została opisana na stronie internetowej uczelni. Znaleźć tam można harmonogram rekrutacji, listę oferowanych kierunków, zasady kwalifikacji na studia oraz inne informacje niezbędne dla kandydatów na studia. Rejestracja odbywa się przez internet – w systemie IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. POstępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości.

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument, który weryfikuje tożsamość studenta i potwierdza jego status. Legitymacja wydawana jest po złożeniu odpowiedniego wniosku i uiszczeniu opłaty. Elektroniczna Legitymacja Studencka uprawnia studentów do korzystania z ustawowych ulg i promocji. Jest ważna przez semestr akademicki. Po upływie tego czasu należy dokonać prolongaty ELS.

Politechnika Białostocka – nowe hologramy kolekcjonerskie els 31-03-19 już do kupienia!