POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Politechnika Czestochowska hologramy ELS

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA – INFORMACJE PODSTAWOWE

Politechnika Częstochowska to publiczna uczelnia o profilu technicznym, która funkcjonuje od 1949 roku. Uczelnia oferuje kształcenie na 32 kierunkach zarówno w języku polskim jak i angielskim. Oferta Politechniki Częstochowskiej obejmuje zajęcia także w trybie e-learningowym. Przy uczelni funkcjonują jednostki takie jak: Akademickie Centrum Kultury, Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli oraz Studium Języków Obcych. Politechnika Częstochowska prowadzi też swoje wydawnictwo.

OFERTA DYDAKTYCZNA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

W skład Politechniki Częstochowskiej wchodzi 6 wydziałów – Wydział Inżynierii Matematycznej i Informatyki, Elektryczny, Infrastruktury i Środowiska, Inżynierii produkcji i Technologii Materiałów, Budownictwa oraz Zarządzania. Uczelnia oferuje kształcenie na 32 kierunkach i ponad 100 specjalnościach. Politechnika bierze udział we współpracy międzynarodowej i oferuje studentom możliwość udziału w wymianie z zagranicznymi placówkami w ramach programu Erasmus+,7. Programu Ramowego i Mechanizmu Norweskiego.

REKRUTACJA NA POLITECHNIKĘ CZĘSTOCHOWSKĄ

Rekrutacja na studia prowadzona jest internetowo. Rejestracja kandydatów odbywa się przez system IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Rekrutację prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne. Podstawą zakwalifikowania się na studia jest wynik z egzaminu maturalnego. Dokładne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz harmonogram rejestracji i wymagania dla kandydatów zostały opisane na stronie internetowej uczelni.

LEGITYMACJA ELS NA POLITECHNICE W CZĘSTOCHOWIE

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument, który poświadcza status studenta. Legitymacja wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. ELS upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Ważność legitymacji  trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczna jest prolongata ważności ELS.

Kup hologram na legitymacje els 31-03-2019 r. – Politechnika Częstochowska