POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach hologramy kolekcjonerskie

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA – KIELCE

Politechnika Świętokrzyska to publiczna uczelnia techniczna, która funkcjonuje od 1965 roku. Strukturę uczelni tworzy 5 wydziałów: Wydział Budownictwa i Architektury, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,

Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Obecnie Politechnika Świętokrzyska kształci około 6 000 studentów.

OFERTA DYDAKTYCZNA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Politechnika Świętokrzyska kształci studentów na 19 kierunkach i ponad 60 specjalnościach. W swojej ofercie ma studia stopnia pierwszego, drugiego i trzeciego. Na Politechnice Świętokrzyskiej działa ponad 70 nowocześnie wyposażonych laboratoriów. Przy uczelni działa Centrum Laserowych Technologii Metali, które jest miejscem badań w dziedzinie technologii laserowych i plazmowych. Politechnika Świętokrzyska współpracuje z licznymi uczelniami z zagranicy. Bierze udział w programie Erasmus+ i CEEPUS. W ramach podpisanych umów dwustronnych prowadzi wymianę międzyuczelnianą z uniwersytetami z Rosji, Brazylii czy Ukrainy.

JAK APLIKOWAĆ NA STUDIA?

Rejestracja na studia odbywa się przez internet – przez Internetowy System Rejestracji Kandydatów (ISRK). Rekrutacja wymaga od kandydatów uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Dodatkowo, w przypadku kandydatów na architekturę, obowiązkowe jest zdanie egzaminu predyspozycji z rysunku. Wszystkie informacje na temat rekrutacji na studia, jej harmonogram i zasady oraz katalog oferowanych przez uczelnię kierunków można znaleźć na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) wydawana jest studentom po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Legitymacja ELS upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Jej ważność trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczna jest prolongata legitymacji.

Politechnika Świętokrzyska Kielce – hologramy kolekcjonerskie els 31.03.2019 r. już w sprzedaży!