POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki naklejki na legitymacje

POLITECHNIKA KRAKOWSKA – O UCZELNI

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (PK) to publiczna uczelnia o profilu technicznym w Krakowie, która funkcjonuje od 1945 roku. Obecnie na uczelni kształci się 14,5 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach Politechniki Krakowskiej funkcjonują: Zakład Produkcji Doświadczalnej „CEBEA”, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz Centrum Badań i Rozwoju Urządzeń Przemysłowych „CEBEA”.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA – OFERTA EDUKACYJNA

Politechnika Krakowska oferuje kształcenie na 31 kierunkach studiów I i II stopnia w języku polskim na 7 wydziałach. Prowadzone jest też nauczanie 7 kierunków w języku angielskim na 5 wydziałach. Politechnika Krakowska prowadzi wymianę międzynarodową w ramach programu “Erasmus oraz bilateralnych umów o współpracy międzyuczelnianej. Na uczelni funkcjonuje ponad 80 kół naukowych, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Politechnika Krakowska bierze udział w pracach międzyuczelnianych i projektach międzynarodowych zespołów badawczych, wydaje swoje pismo, prowadzi radio internetowe, a także dysponuje własną biblioteką i wydawnictwem.

REKRUTACJA NA STUDIA NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej prowadzona jest przez wydziałowe komisje rekrutacyjne powoływane przez dziekana wydziału. Kandydaci na studia rejestrują się drogą elektroniczną w systemie rejestracji elektronicznej PK i są zobowiązani do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system, który weryfikuje i potwierdza tożsamość studenta. ELS ważna jest przez okres jednego semestru, po jego upływie należy przedłużyć ważność legitymację. Legitymacja wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia. Można ją odebrać po złożeniu wniosku, który dostępny jest w systemie rejestracyjnym dla kandydatów na studia i uiszczeniu opłaty. Legitymacja upoważnia do zniżek i rabatów studenckich.

Naklejka kolekcjonerska els 31-03-2019 – Politechnika Krakowska