UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie hologramy kolekcjonerskie

UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE – INFORMACJE PODSTAWOWE

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja to uczelnia państwowa, której siedziba mieści się w Krakowie. Istnieje od 1953 roku, kiedy to powstał jako Wyższa Szkoła Rolnicza z połączenia dwóch zlikwidowanych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Rolniczego i Leśnego. Obecnie na uczelni kształci się ponad 11 tysięcy studentów.

OFERTA DYDAKTYCZNA UNIWERSYTETU

Oferta edukacyjna obejmuje 32 kierunków oraz 62 specjalności w ramach 7 wydziałów (Rolniczo-Ekonomicznego, Leśnego, Hodowli i Biologii Zwierząt, Inżynierii Środowiska i Geodezji, Biotechnologii i Ogrodnictwa, Inżynierii Produkcji i Energetyki oraz Technologii Żywności) oraz Jednostki Międzyuczelnianej. Do wyboru studenci i studentki mają 32 rodzajów studiów podyplomowych. W strukturze uczelni znajdują się też ośrodki dydaktyczne i badawcze takie jak Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR oraz Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja rozwija też współpracę międzynarodową – aktualnie ma zawartych 55 porozumień o współpracy międzyuczelnianej z różnymi krajami. Studenci mają też możliwość udziału w wymianie zagranicznej dzięki udziałowi uczelni w programach Erasmus+ .

REKRUTACJA NA STUDIA

Aby podjąć studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie należy dokonać internetowej rejestracji przez system ERK – Elektronicznej Rejestracji Studentów. Aby wziąć udział w rekrutacji wymagane jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w systemie ERK. Podstawą kwalifikacyjną dla komisji rekrutacyjnych są wyniki z egzaminów maturalnych. Inne zasady przyjęcia funkcjonują dla finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego.

LEGITYMACJA STUDENCKA ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system, który weryfikuje i potwierdza tożsamość studenta. Legitymacja ELS ważna jest przez okres jednego semestru, po jego upływie należy przedłużyć ważność ELS. Legitymacja wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia. Można ją odebrać po złożeniu wniosku, który dostępny jest w systemie rejestracyjnym dla kandydatów na studia i uiszczeniu opłaty. Legitymacja upoważnia do zniżek i rabatów studenckich. ELS może też pełnić funkcję Krakowskiej Karty Miejskiej.

Uniwersytet Rolniczy Kraków: hologram na legitymację ELS dla kolekcjonera 31-03-2019