UNIWERSYTET RZESZOWSKI

UR Rzeszów kolekcjonerskie hologramy els
UNIWERSYTET RZESZOWSKI – INFORMACJE PODSTAWOWE

Uniwersytet Rzeszowski to publiczna uczelnia wyższa z siedzibą w Rzeszowie, która powstała w 2001 roku. Uniwersytet Rzeszowski poza kształceniem studentów, prowadzi ośrodki naukowo-badawcze takie jak: Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki, Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst-Dyskurs-Komunikacja i Centrum Badań nad Polonią i Polakami na Świecie.

CO OFERUJE UNIWERSYTET W RZESZOWIE?

Uniwersytet Rzeszowski prowadzi kształcenie wyższe w ramach 12 wydziałów. Oferuje możliwość kształcenia się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich i podyplomowych. Przy uczelni działają też jednostki pozawydziałowe takie jak: Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”, Centrum Sportu i Rekreacji, Studium Kulturalno-Oświatowe „Resovia Saltans”, Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość.  Uniwersytet Rzeszowski prowadzi też szeroką współpracę międzynarodową – do tej pory podpisał umowy o współpracy ze 140 uczelniami partnerskimi. Uczelnia uczestniczy w programie Erasmus+, dzięki któremu studenci mają możliwość udziału w wymianie międzynarodowej lub odbycia praktyk studenckich za granicą.

REKRUTACJA NA STUDIA

Rejestracja na studia na Uniwersytecie Rzeszowskim odbywa się przez internet – w uczelnianym systemie rekrutacyjnym. Kandydaci zobowiązani są do wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne postępowanie kwalifikacyjne prowadzą na podstawie wyników z egzaminów maturalnych, a w przypadku niektórych kierunków brane pod uwagę są też wyniki egzaminów wstępnych. Na innych zasadach przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego. Dokładny opis procesu rekrutacyjnego, harmonogram oraz inne informacje dla kandydatów na studia są przedstawione na stronie internetowej uczelni.

LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument, który potwierdza tożsamość studenta oraz jego status. Legitymacja wydawana jest po złożeniu odpowiedniego wniosku i uiszczeniu opłaty. ELS upoważnia studentów do korzystania z ustawowych ulg i rabatów studenckich. Legitymacja jest ważna przez semestr. Po upływie tego czasu legitymację ELS należy prolongować.

Uniwersytet Rzeszowski – kolekcjonerskie naklejki els 31.03.19 już w sprzedaży!