AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

AP Słupsk naklejki els na legitymacje dla kolekcjonera

AP W SŁUPSKU – O UCZELNI

Akademia Pomorska (AP) w Słupsku to polska uczelnia pedagogiczna, która funkcjonuje od 1969 roku, kiedy powołana do życia została Wyższa Szkoła Nauczycielska. Pod swoją obecną nazwą uczelnia działa od 2006 roku. AP w Słupsku prowadzi kształcenie studentów zarówno na kierunkach humanistycznych jak i ścisłych na 5 wydziałach. Są to: Wydział Nauk Społecznych, Filologiczno – Historyczny, Matematyczno – Przyrodniczy, Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie. Poza wydziałami w skład struktury Akademii Pomorskiej wchodzą jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe takie jak Biblioteka Uczelniana, Wydawnictwo Naukowe, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych czy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

CO OFERUJE AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

Studenci na Akademii Pomorskiej w Słupsku kształcą się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych i doktoranckich. W ofercie uczelni znajdują się zarówno studia w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Akademia Pomorska prowadzi współpracę międzynarodową w ramach wymiany akademickiej oraz realizacji projektów naukowych. Bierze udział w programie Erasmus+, działa w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej i podpisuje umowy bilateralne z uczelniami wyższymi z zagranicy . Przy uczelni funkcjonują Akademickie Centrum Czystej Energii oraz Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kompetencji.

JAK DOSTAĆ SIĘ NA STUDIA NA AP W SŁUPSKU?

Aby dostać się na studia na Akademię Pomorską należy zacząć od rejestracji. Odbywa się ona przez internet. Kandydaci na studia wypełniają formularz online i logują się na studia. Przystąpienie do rekrutacji nakłada obowiązek uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie wyników z pisemnej części egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów w zależności od obranego kierunku studiów. Informacje dla kandydatów, szczegółowy opis, zasady i harmonogram rekrutacji znaleźć można na stronie internetowej uczelni.

LEGITYMACJA DLA STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ

Każdy student Akademii Pomorskiej po zakwalifikowaniu się na studia otrzymuje Elektroniczną Legitymację Studencką – ELS. Legitymacja studencka to dokument, który potwierdza tożsamość oraz status studenta i upoważnia do korzystania z ulg i rabatów studenckich. Aby otrzymać legitymację ELS studenci muszą uiścić opłatę za jej wydanie. Legitymacja jest ważna semestr, po jego upływie należy dokonać prolongaty ELS.

Akademia Pomorska Słupsk – nowe hologramy kolekcjonerskie els 31-03-19 r. już w sprzedaży!