SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Warszawa SGGW naklejki ELS na legitymację dla kolekcjonerów

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO – WARSZAWA

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, którego początki datuje się na 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny. Obecnie, znajduje się na czele rankingów uczelni rolniczych i posiada liczne wyróżnienia takie jak: 2. miejsce w rankingu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, 11. miejsce wśród uczelni krajowych w rankingu Webometrics Ranking of World Universities czy miejsce wśród 100 najlepszych uczelni w QS World University Rankings – Top Universities 2015, 2016. Obecnie na uczelni studiuje 25 tysięcy studentów.

SGGW – OFERTA DYDAKTYCZNA

SGGW oferuje 37 kierunków studiów na 13 wydziałach. Dostępne są zarówno studia pierwszego jak i drugiego stopnia oraz studia magisterskie i podyplomowe, także MBA. SGGW współpracuje z ponad 275 zagranicznymi uczelniami z 50 państw świata. Możliwy jest udział w wymianie międzyuczelnianej z zagranicznymi placówkami w najbardziej odległych krajach świata. W ramach programu MOSTAR studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego mogą studiować jednocześnie na innych uczelniach rolniczych. W ramach SGGW funkcjonują Klinika Małych Zwierząt, Klinika Koni, Zwierzętarnia oraz kilka zakładów doświadczalnych i gospodarstw rolnych w całym kraju.

REKRUTACJA – JAK DOSTAĆ SIĘ NA SGGW?

Informacje o kwalifikacji na poszczególne formy studiów są dostępne na stronie internetowej SGGW w Warszawie. Można tam też znaleźć opis procesu rekrutacji – jej zasady i harmonogram. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego kilka razy w roku prowadzi też kampanie informacyjne skierowane do kandydatów na studia, w ramach dni otwartych organizuje spotkania z uczniami szkół średnich i ich rodzicami. Rekrutacja na uczelnię odbywa się w ramach internetowego Systemu Obsługi Kandydatów – SOK. Obowiązkowe jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Inne warunki przy kwalifikacji kandydatów dotyczą osób z obywatelstwem polskim, inne cudzoziemców.

ELS – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA SGGW

Elektroniczna Legitymacja Studencka to dokumentem , który potwierdza status studenta. Aby ją uzyskać zakwalifikowany student musi wnieść opłatę za dokumenty oraz poprawnie umieścić zdjęcie. Okres ważności legitymacji ELS trwa jeden semestr, po tym czasie prolongaty należy dokonać w dziekanacie. Legitymacja pełni funkcję karty bibliotecznej oraz Warszawskiej Karty Miejskiej i karty dostępu do sal komputerowych SGGW

SGGW Warszawa – hologramy kolekcjonerskie els 31.03.2019 r. już do kupienia!